BALI - "Ostrov bohů"

Bali, ležící přímo na východ od ostrova Jávy, je již dlouhou dobu střediskem rozvíjejícího se indonéského turismu. Svou rozlohou je ostrov malý, nedosahuje ani sto padesát kilometrů z jednoho konce na druhý. Je sopečného původu a je obdařen nesmírně úrodnou půdou, z níž převážná část má formu terasovitých rýžových políček. Písečné pláže jsou přerušovány divoce rozeklanými pobřežními skálami a celé pobřeží je vystaveno obrovským příbojovým vlnám. Co se týče kultury, Bali zůstává jedinou hinduistickou společností v jihovýchodní Asii a bohatý náboženský život zasahuje do všech úseků současného života této oblasti.

Až do 19. století bylo Bali rozděleno mezi malá království, ovládaná dynastiemi rádžů, jejichž teritoria se během času měnila tak, že v některých údobích byly části východního Bali spojeny pod správou jednoho vládce. Až do nedávné doby žilo Bali pod koloniální nadvládou holandské Východoindické správy: toto údobí skončilo pro Indonésii teprve po těžkém boji získáním nezávislosti v roce 1949. Od té doby se indonéská vláda, se sídlem v Jakartě, usilovně snaží vytvořit pocit národní identity mezi neobyčejně rozdílnými ostrovními obyvateli, a k tomu účelu používá jak sjednocující politickou filozofii, založenou na zásadách pančašíly, tak povinné zavedení jazyka "bahasa indonesia" , který se dnes stal společným dorozumívacím jazykem pro celé souostroví. Politicky je ostrov Bali spravován jako provincie s vlastní autonomií.

Malý ostrůvek Bali s třemi miliony obyvatel se těší zdaleka největšímu zájmu turistů přijíždějících do Indonésie a přitahuje každoročně více než jeden a půl milionu zahraničních návštěvníků: k tomu je nutno přičíst asi půl milionu domácích turistů. Následkem toho se ostrov stal jedním z hlavních cílů turistiky a nabízí veškeré pohodlí a možnosti vyžadované bohatými návštěvníky. Zároveň ovšem trpí předvídatelnými problémy nadměrného přílivu hostů, komercializací a zaváděním západního způsobu života. Avšak původní kouzlo ostrova Bali zůstává stále patrné: jeho půvabné svatyně a velkolepé slavnosti jsou zasazeny do rámce nádherně svěží krajiny ostrovního vnitrozemí. Přestože příliv turistů v letech 2002 a 2005 kvůli bombovým útokům poněkud poklesl a ostrov zažil nepříjemnou recesi, návštěvníci se začínají opět vracet a v roce 2007 jich už bylo dva a půl milionu.

 

Čerpáno z Bali & Lombok Rough Guides